Виновен е само осъденият, с влязла сила присъда. Всеки има право на процесуално представителство и защита - както обвиненият в извършване на престъпление, така и пострадалият от него. Адвокат Кирил Маджаров, член на Софийската Адвокатска Колегия

В областта на наказателното право и административното право всеки човек има нужда от професионален съвет и експертна защита, в момент, когато го грози опасност от съдебно преследване или е обвинен в извършване на престъпление. Никой не може да бъде задържан, подлаган на обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени от закона.

Мисията ми е да защитя клиента си, за да бъдат спазени конституционните му и законови права. Целта е да го предпазя от несправедливи санкции или несъстоятелни обвинения, както и да защитя правата му, ако е пострадал от престъпление.

Моите досегашна практика и професионален опит, ми дават увереност, че мога да защитя клиента от несъстоятелни обвинения от страна на прокуратура и органи на досъдебно производство. Познавам детайлно всички действия на органите на досъдебното производство и прокуратура.

Твърдя и съм убеден, че наказателните производства се решават в досъдебна фаза. 

Доверието, което изграждам години наред, ми дава основание да предложа експертни съвети и защита на клиентите ми. Консултирам ги за всички произтичащи действия на прокуратурата и органите на досъдебното производство и при образуването на наказателни производства.